Obchodné podmienky spoločnosti

Casallia Slovakia s.r.o., Súvoz 802, 911 01 Trenčín

Prevádzkovateľ stránky www.urpiner.club

IČO : 36 293 091, IČ DPH : SK2020174079

Spoločnosť zapísaná v OR OS v Trenčíne, v oddieli : Sro, vložka č. 10014/R


Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické osoby, fyzické osoby a súkromné osoby po zaregistrovaní /alebo aj bez neho/ do internetového obchodu za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Od 13.6.2014 sa riadi spotrebiteľ aj zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku / prostredníctvom internetového obchodu/ alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.urpiner.club písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. a zákonom č.102/2014 Z.z.,v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku / internetový obchod/.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči napr. e-mailom.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Objednávanie piva v súdkoch postup :

  • Vložíte položku do košíka

  • S touto položkou sa do košíka automaticky pridá položka Urpiner SLIM KEG 10L, 15L – vratná záloha vo výške 78 EUR za nerezový SLIM KEG sud Urpiner, ktorú Vám po skonzumovaní nápoja a jeho vrátení poukážeme na Váš účet v PLNEJ VÝŠKE 78 EUR, alebo pri ďalšom objednaní piva v súdkoch zadáte do políčka Kód kupónu VRATKAKEG /alebo 2VRATKAKEG za 2 súdky/ a z objednávky Vám bude automaticky odpočítaná čiastka 78 EUR za sud alebo 156 EUR za 2 súdky. Upozorňujeme však, že objednávku s týmto kupónom budeme akceptovať a expedovať až po fyzickom obdržaní prázdneho súdku /súdkov/ prostredníctvom firmy Packeta /Zásielkovňa/ alebo inou prepravou. Prečo 78 EUR ? Je to naša nákupná cena za súdky, t.z., že pokiaľ sa z nejakého dôvodu rozhodnete nám súdok nevrátiť, nezarobíme na tejto operácii nič, ale čo je dôležitejšie pre nás, že ani nič nestratíme a budeme môcť nakúpiť zasa nové súdky pre ďalších zákazníkov

  • Ďalej sa do košíka pridá automaticky položka Kartónový obal na SLIM KEG vo výške 1,90 EUR, v ktorej máte zaplatenú kartónovú krabicu, v ktorej Vám súdok pošleme a v tej istej krabici nám súdok môžete poslať späť. V tejto čiastke máte predplatenú aj spätnú dopravu súdka k nám do firmy, prostredníctvom spätnej zásielky spoločnosti Packeta /Zásielkovňa/. Stačí  len vyplniť jednoduchý formulár Chcem vrátiť súdok, odoslať nám ho a my Vám obratom pošleme ID kód, odnesiete zásielku /súdok v pôvodnej krabici/ na ľubovoľné zberné miesto Packety /Zásielkovne/, nadiktujete tento ID kód a zásielku odošlete. Za odoslanie UŽ NEPLATÍTE. Pokiaľ sa rozhodnete poslať nám súdok inou prepravou, tú si musíte zaplatiť.

  • Dokončíte objednávku zadaním spôsobu dopravy a platby a odošlete ju

  • Objednávka bude expedovaná do 2-3 pracovných dní od objednania /pokiaľ budú splnené podmienky vrátenia súdku pri uplatnení kódu/


II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky do 3 pracovných dní od objednávky .

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Registrovaný kupujúci môže získať zľavu z maloobchodnej ceny po dohode s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti alebo platobnou kartou.

3. K cene tovaru je účtované prepravné v prípade, že kupujúci si objedná aj dopravu tovaru na miesto určenia ak na stránke nie je uvedené inak, cena dopravy sa automaticky vypočítava a zobrazuje pri objednávke podľa hmotnosti objednaného tovaru.

IV. Dodanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar od kurierskej prepravnej spoločnosti alebo vo zvolených výdajných miestach Packeta /Zasielkovne/, ktoré zvolil pri objednávke.

V. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar po druhej výzve, predávajúci môže tento tovar, v prípade záujmu iného kupujúceho, následne predať.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 Zo strany predávajúceho: Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Zo strany kupujúceho: Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho, a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, v pôvodnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu percentuálne opotrebenie tovaru, ktoré posúdi predávajúci, z kúpnej ceny objednaného tovaru, a to v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

VII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti a porušenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY