Cennik prepravy
0-15          kg   5,20 €
16-30        kg   7,90 €
31-50        kg   9,90 €
51-75        kg   12,90 €
76-100      kg   14,90 €
101-150    kg   18,90 €
151 a viac kg    23 €